Privacyverklaring

Privacyverklaring
Schager Tennis Club

 
Schager Tennis Club (STC), gevestigd Wilgenlaan 1d, 1741 ZP Schagen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.stcschagen.nl Wilgenlaan 1d, 1741 ZP Schagen +31-0224 29 61 87
Marja Kramer is de Functionaris Gegevensbescherming van STC. Zij is te bereiken via ledenadministratie@stcschagen.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken
STC verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Bij de verwerking van persoonsgegevens is STC gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. STC verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft, wilt krijgen of heeft  gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
•    (Jeugd)leden en vrijwilligers
•    Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap of ooit een lidmaatschap hebben gehad
•    Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar STC een relatie mee heeft, wilt krijgen of heeft gehad
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die STC verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Lidmaatschapsnummer
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die STC verwerkt
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Indien je je als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te overleggen.
- Paspoortgegevens van bestuursleden en betaalde medewerkers

Met welk doel en op basis van welke grondslag STC persoonsgegevens verwerkt
STC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het voeren van een ledenadministratie
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief of nieuwsflits
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Mogelijkheid geven tot inplannen bardiensten en kunnen oordelen of aan de verplichtingen op dit gebied is voldaan
- Mogelijkheid geven tot afhangen (reserveren) speeltijd op een tennisbaan en kunnen analyseren van gebruik van de banen.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- STC analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
STC neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van STC) tussen zit.

Hoe lang en waarom bewaart STC persoonsgegevens
STC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. STC bewaart je personalia en adres zolang je lid bent van STC, maar ten minste 26 maanden.
We bewaren deze gegevens voor het voeren van de ledenadministratie en het communiceren met de leden.

Delen van persoonsgegevens binnen STC
Wanneer STC gegevens voor een ander doel gebruikt dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt zijn, kan dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een verenigingsevenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. STC kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen, anders dan de in deze privacy verklaring genoemde partijen.

Na het inloggen op de Club app kunnen gegevens van leden worden geraadpleegd (ledenlijst). De volgende gegevens zijn zichtbaar:
•    Foto
•    Naam
•    Bondsnummer KNLTB
•    Speelsterkte
•    Emailadres(sen)
•    Telefoonnummer(s)

Leden kunnen zelf aangeven of hun foto, e-mailadres of telefoonnummer zichtbaar of niet-zichtbaar is voor andere leden.

Systemen waarin persoonsgegevens zijn opgenomen
STC gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen waarin persoonsgegevens zijn vastgelegd:

KNLTB.Club
Dit systeem bevat de ledenadministratie, afhangbord en (bar)dienstenplanner en kent een directe koppeling met onze website en ClubApp. Daarnaast wordt een aantal primaire gegevens uitgewisseld met de KNLTB. De KNLTB verwerkt onder andere deze persoonsgegevens om uitvoering te geven aan het lidmaatschap bij de KNLTB en STC. Hoe de KNLTB omgaat met persoonsgegevens is terug te lezen in het Privacy Statement.
De volgende gegevens worden uitgewisseld:
Persoonsgegevens:
•    Voorletters
•    Voornaam
•    Achternaam  
•    Geslacht
•    Geboortedatum
•    Nationaliteit
•    Pasfoto
Adresgegevens:
•    Straat
•    Huisnummer
•    Postcode
•    Woonplaats
Abonnementen (lidmaatschappen):
•    Startdatum abonnement
•    Einddatum abonnement
•    Datum laatste wijziging van abonnement
Contactgegevens:
•    E-mailadressen
•    Telefoonnummers
Spelersprofiel:
•    Bondsnummer
•    Speelsterkte/rating enkel
•    Speelsterkte/rating dubbel
Rollen:
Alleen bondsrollen worden uitgewisseld.

ClubCollect
Dit systeem wordt gebruikt voor het factureren en innen van de contributie. Dit systeem kent een directe koppeling met KNLTB.Club.

Delen van persoonsgegevens met derden
STC stelt  jouw gegevens niet aan derden beschikbaar en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Momenteel kent STC - beperkte - gegevensdeling met de volgende partijen:
•    KNLTB (via directe koppeling met KNLTB.Club, onze ledenadministratie)
•    LISA Ledenadministratie Systemen B.V. (ontwikkelaars KNLTB.Club, Afhangbord, ClubWebsite, ClubApp)
•    NLCollect B.V. (verwerking contributies via ClubCollect)
•    Baars Tennisschool

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
STC gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die STC gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door STC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover STC beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@stcschagen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, moet je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek meesturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), id-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Reactie volgt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.
STC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
STC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ledenadministratie@stcschagen.nl

Onze website of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. STC kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders of voogd wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er zonder toestemming gegevens worden verzameld. Als je er van overtuigd bent dat STC zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via ledenadministratie@stcschagen.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Bestuur STC 1-7-2020