Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Schager Tennis Club

Schager Tennis Club, gevestigd aan Wilgenlaan 1C, 1741 ZP Schagen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.stcschagen.nl
Wilgenlaan 1C, 1741 ZP Schagen
+31-0224-296 187
Marja Kramer is de Functionaris Gegevensbescherming van Schager Tennis Club. Zij is te bereiken via
ledenadministratie@stcschagen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schager Tennis Club verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Vereniging gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De Vereniging verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • (Jeugd)leden en vrijwilligers van de Vereniging

 • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij de Vereniging of ooit een lidmaatschap hebben gehad

 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- lidmaatschapsnummer
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Schager Tennis Club verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Indien je je als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te overleggen.
- paspoortgegevens van bestuursleden en betaalde medewerkers

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schager Tennis Club verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het voeren van een ledenadministratie
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of nieuwsflits
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Mogelijk geven tot inplannen bardiensten en kunnen oordelen of aan de verplichtingen op dit gebied zijn voldaan
- Mogelijkheid geven tot afhangen (reserveren) speeltijd op een tennisbaan en kunnen analyseren van gebruik van de banen.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Schager Tennis Club analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Schager Tennis Club neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schager Tennis Club) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zolang een persoon lid is van STC Schagen, maar tenminste 26 maanden.

Delen van persoonsgegevens binnen de vereniging
Wanneer wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt zijn, dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een verenigingsevenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. De Vereniging kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen, anders dan de in dit statement genoemde partijen.

De website geeft na inloggen in Mijn Club de mogelijkheid gegevens van leden te raadplegen (ledenlijst). Indien ingelogd zijn de onderstaand gegevens zichtbaar voor leden:

 • Foto

 • Naam

 • Geboortedatum

 • Lidmaatschapsnummer

 • Adres

 • Emailadres(sen)

 • Telefoonnummer(s)

Voor zowel email als telefoon geldt dat leden zelf kunnen aangeven of deze geheim moeten zijn c.q. niet zichtbaar voor andere leden. 

Systemen waarin persoonsgegevens zijn opgenomen
STC gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen waarin persoonsgegevens zijn vastgelegd:

KNLTB.Club
Dit systeem bevat de ledenadministratie, afhangbord en (bar)dienstenplanner en kent een directe koppeling met onze website en ClubApp. Daarnaast worden een aantal primaire gegevens uitgewisseld met de KNLTB. De KNLTB verwerkt onder andere deze persoonsgegevens om uitvoering te geven aan het lidmaatschap bij de KNLTB en de tennisvereniging. Hoe de KNLTB omgaat met persoonsgegevens is terug te lezen in het Privacy Statement
Hierin staat o.a.:
Lidgegevens worden standaard bewaard, nadat het lid heeft opgezegd. Gegevens worden voor een redelijke termijn bewaard. Zijn er financiële gegevens, zoals facturen gekoppeld, dan blijft dit zeven jaar bewaard. Andere gegevens, zoals afhangacties, diensten en dergelijke bewaren we voor een kortere periode. 

Als het lid verwijderd wil worden uit de systemen van KNLTB.Club dan kunnen wij dit handmatig voor het lid verwijderen. Mail naar: support@knltb.club met verenigingsnaam, bonds- of clublidnummer en naam. 

De volgende gegevens worden uitgewisseld: 
Persoonsgegevens:

 • Voorletters

 • Voornaam

 • Achternaam  

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Nationaliteit

 • Pasfoto

Adresgegevens:

 • Straat

 • Huisnummer

 • Postcode

 • Woonplaats

Abonnementen (lidmaatschappen):

 • Startdatum abonnement

 • Einddatum abonnement

 • Datum laatste wijziging van abonnement

Contactgegevens:

 • E-mailadressen

 • Telefoonnummers

Spelersprofiel:

 • Bondsnummer

 • Speelsterkte/rating enkel

 • Speelsterkte/rating dubbel

Rollen:
Alleen bondsrollen worden uitgewisseld.

ClubCollect
Dit systeem wordt gebruikt voor het factureren en innen van de contributie. Dit systeem kent een directe koppeling met KNLTB.Club.


Delen van persoonsgegevens met derden
Schager Tennis Club verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Momenteel kennen wij – beperkte - gegevensdeling met de volgende partijen:

 • KNLTB (via directe koppeling met KNLTB.Club, onze ledenadministratie)

 • LISA Ledenadministratie Systemen B.V. (ontwikkelaars KNLTB.Club, Afhangbord, ClubWebsite, ClubApp)

 • NLCollect B.V. (verwerking contributies via ClubCollect) 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schager Tennis Club gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schager Tennis Club en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@stcschagen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Schager Tennis Club wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schager Tennis Club neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ledenadministratie@stcschagen.nl

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@stcschagen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Schager Tennis Club bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: Bewaartermijn persoonsgegevens
Welke gegevens: Persoonsgegevens, Personalia, Adres 
Bewaartermijn: Voor de duur van het lidmaatschap van STC Schagen, doch minimaal 26 maanden.
Reden: Voor het voeren van de ledenadministratie en het communiceren met de leden.

Bestuur STC 9-7-2018