Nieuws

Grensoverschrijdend of ander ongewenst gedrag

Zoals elke organisatie hecht het bestuur er zeer aan dat geen grensoverschrijdend of ongewenst gedrag plaatsvindt. We nemen aan dat de leden daar net zo over denken. In het kort wat er op dit punt geldt.
De trainers van Baars Tennisschool beschikken allemaal over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Een VOG is een  verklaring waaruit blijkt dat iemands (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt beoordeeld of er strafbare feiten zijn gepleegd die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.
En STC beschikt over een vertrouwenscontactpersoon. Dat is bij ons Nel Voorbraak. Op de website zijn haar gegevens vermeld en vind je ook haar volledige taakomschrijving. Zij is het eerste  aanspreekpunt, toehoorder en doorverwijzer. Ieder lid kan een beroep op haar doen voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en het doen van aangifte
Voorts kent STC huis- en gedragsregels.
Ze staan op de website en luiden: Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin. En ook van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen, schelden, vloeken, pesten, discrimineren, e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Overtreding van deze normen kan leiden tot een berisping, boete, schorsing of ontzetting (royement).
Nb. deze regels staan ook in de binnenkort vast te stellen statuten.

« Terug

» Nieuws archief