Nieuws

Ontwerp-statuten en huishoudelijk reglement

Zoals elke vereniging heeft STC statuten en een huishoudelijk reglement. Die gaan al jarenlang mee, maar dit jaar is er aanleiding om de tekst te herzien.
Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking is getreden. Doel daarvan is te voorkomen dat verenigingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van posities. Om dat vorm te geven, moeten de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van het bestuur in de statuten worden verankerd. Dit geldt voor alle verenigingen in ons land, waaronder dus ook STC. Het is voor ons daarbij tevens een goede gelegenheid om de tekst te herzien omdat onze statuten en huishoudelijk reglement inmiddels 40 jaar oud zijn en lang niet altijd meer actueel.

Wijzigingen op hoofdlijnen
Als het gaat om de rechten en plichten van het bestuur, gaat het onder meer om het vastleggen van het ‘vier-ogen-principe’, d.w.z. de penningmeester betaalt als het betrokken bestuurslid akkoord is. Dit is overigens al de huidige werkwijze. En ingeval (te veel) bestuursleden uitvallen door ziekte of anderszins, is er een commissie die de taken overneemt. Zo blijft de vereniging niet verweesd achter.

Vastgelegd is ook dat bestuurders altijd moeten handelen in het belang van de vereniging en niet deelnemen aan besluitvorming als hun persoonlijk belang strijdig is met het belang van de vereniging.

Het actueel maken van de statuten en reglement heeft onder meer betrekking op het digitaal kunnen vergaderen. Dat heeft zeker niet de voorkeur, maar denk bijvoorbeeld aan Corona, het kan nodig zijn. Ook zijn de gedragsregels aangepast, o.a. de regel dat leden zich moeten onthouden van elke vorm van seksueel gedrag of toenadering. En stel dat de vereniging padel invoert, dan is een statutenwijziging niet nodig, omdat de statuten daar reeds in voorzien.

Hoe verder?
De ontwerp-statuten en reglement zijn inmiddels gereed en hebben de goedkeuring verkregen van de juridische dienst van de KNLTB. De volgende stap is de stukken te agenderen voor de Algemene Ledenvergadering van 2022 en hier dan een ‘klap op te geven’.

Maar het is niet verstandig om vanuit het niets dit op de agenda te zetten. Vandaar dat we de stukken nu al ter inzage leggen, zie de aangegeven link. Wil je meer uitleg of heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een bericht aan info@stcschagen.nl. Dat kan t/m 31 oktober 2021. Wij gaan er vanuit dat na deze periode onze leden in principe akkoord zijn zodat, na formele besluitvorming op de ALV, de statuten door de notaris kunnen worden vastgesteld en op de website van STC geplaatst.

Klik hier voor de stukken (PDF download)

« Terug

» Nieuws archief