Nieuws

Ledentevredenheidsonderzoek

De afgelopen periode hebben 138 leden, 128 senioren en 10 jeugdleden (of de ouders er van)  de moeite genomen om het Ledentevredenheidsonderzoek in te vullen. Dank daarvoor.

Uitgaande van momenteel ongeveer 550 leden is dat een respons van rond de 25%.                                                                                                

In de bestuursvergadering van 12 december jl. zijn de uitkomsten aan de orde geweest en volgens afspraak informeren wij jullie hierbij op hoofdlijnen over de uitkomsten.  

Het onderzoek bestond uit 5 thema’s .  
In onderstaand overzicht hebben we per thema de samenvattende conclusie opgenomen. En verder de in het oog springende adviezen/suggesties aan het bestuur en commissies. Hierbij moet worden aangetekend dat deze suggesties door één of meerdere leden gedaan worden. Het hoeft niet de mening van alle-, of de meerderheid van de leden zijn.

Over de vereniging
Samenvattende conclusie: 
De leden die de enquête hebben ingevuld zijn over het algemeen tevreden over de vereniging v.w.b. contributie, vrijwilligers(beleid) en bij het bestuurlijk omgaan met problemen.  De meerderheid van de leden weet wie het bestuur is, wat zij doet, of zij aanspreekbaar is, enz. 
Ongeveer 30% zegt niet op de hoogte te zijn van het lange termijn beleid van de vereniging.

In het oog springende adviezen/ suggesties:
    • Kantinedienst. Meerdere leden hebben aangegeven  het draaien van kantinediensten niet prettig te vinden. Voor sommigen wordt het ’s avonds ook te laat. 
    • Onderhoud. Er zouden wellicht meer mensen kunnen worden benaderd voor onderhoud van de banen.  

Activiteiten en Sfeer
Samenvattende conclusie: 
De meeste leden die de enquête hebben ingevuld zijn tevreden tot zeer tevreden over zowel de activiteiten als de sfeer. Op de vraag wat men mist bij het soort activiteiten geeft het overgrote deel  aan niets te missen. 

In het oog springende adviezen/suggesties: 
    • Overweeg om op vrijdagmiddag een vrije tennis inloop te organiseren voor  senioren.
Senioren zouden hiervoor bijvoorbeeld  ook een buurman/ buurvrouw/ kennis  mee kunnen die (nog) geen lid is. Daarbij is het ook goed voor de sociale contacten.
    • Enkele malen wordt genoemd dat het Komtie toernooi een frisse aanpak kan gebruiken. Opgemerkt wordt hierbij dat het toernooi  “achteruit gaat”. 
    • Er zijn veel groepjes binnen de vereniging. Voor nieuwe leden kan dat een drempel zijn om te integreren. Het zou daarom goed zijn een buddy's systeem te introduceren.

Accommodatie
Samenvattende conclusie: 
De meeste leden zijn tevreden tot zeer tevreden over de accommodatie en ook wat de accommodatie biedt.

In het oog springende adviezen/suggesties:
    • Meer aandacht besteden aan de sponsoren met name door vertoning van hun logo's op het beeldscherm in de kantine bij activiteiten.
    • Bewegwijzering. De aanduiding tennisclub STC kan beter. Het park is voor buitenstaanders niet altijd makkelijk te vinden. 
    • Kantine. Er is een te groot assortiment in het clubhuis. Er is teveel keus, teveel soorten frisdrank etc. De keuken is wat verouderd, nieuwe apparatuur zou fijn zijn.
    • Niet iedereen is tevreden over de kwaliteit van de gravelbanen. De lijnen zijn bijvoorbeeld in de hoeken niet makkelijk te zien.  De smashcourt banen zijn goed.
    • Er ontbreekt nog een leuk mini tennisveld voor de kinderen.
    • De verlichting bij de fietsenstalling is onvoldoende. 

Training
Samenvattende conclusie: 
Van de lesnemers is het overgrote deel tevreden tot zeer tevreden over de training.

In het oog springende adviezen/suggesties:
    • De komst van de Baars Tennisschool is een goede ontwikkeling. De aanpak van de tennisschool werkt goed. Lesnemers (maar ook ouders van jeugdleden) worden hierdoor geënthousiasmeerd.
    • Het grote wisselde aantal trainers wordt als minder ervaren.
    • Meer dan 4 personen op 1 baan trainen zou je niet moeten willen. Dat komt nog te vaak voor. 

Communicatie en informatie
Samenvattende conclusie: 
De leden geven in grote mate aan goed geïnformeerd te worden over wedstrijden/activiteiten enz.                    

T.a.v. de website; deze wordt door 40 % niet regelmatig gelezen. De Nieuwsbrief daarentegen door 60% wel. Bijna 80% geeft aan dat de informatie op de website goed vindbaar is en dat men op de hoogte is van de door het bestuur genomen beslissingen. Verder blijkt dan men de informatie gewoon via de website en Nieuwsbrief wil ontvangen.

In het oog springende adviezen/suggesties:
    • Een mail met informatie is leuk, maar het is vaak veel informatie in één keer.  Gevraagd wordt meer mails te ontvangen, maar met daarin minder informatie. 
    • Graag meer aandacht voor de successen. Niet voortdurend negatief uitlaten over de deelname aan een activiteit.
    • De nieuwsbrief wordt snel even ingezien om te zien of er onderwerpen in staan waarvoor men zich interesseert.

Padel
Buiten voorgaande, (vastgestelde) thema’s, konden wij ook een verenigingsspecifieke vraag in het onderzoek opnemen.  Dat wilde wij graag doen. Het resulteerde in de volgende vraag. 

STC wil onderzoeken of het mogelijk is om onder voorwaarden de betrekkelijk nieuwe sport Padel bij de vereniging te introduceren. Zou u hier voorstander van zijn ja of nee?

Samenvattende conclusie: 
Op deze vraag is een grote respons gekomen, het is echter niet mogelijk hier een samenvattende conclusie van te geven. Dit omdat de reacties alle kanten op gaan. Van “wat is het?” tot “ik ben voor”,  “ik ben tegen”, “het lijkt me leuk”, “het is een bevlieging” en  “Padel ?? , nooit van gehoord”.

In het oog springende adviezen/ suggesties: 
    • Prima, vernieuwing zou een mooie ontwikkeling kunnen zijn voor de vereniging.
    • Ben daar geen voorstander van. Vraagt een behoorlijke investering. Circa € 100.000,= is een behoorlijk risico.
    • Kan ik nog geen mening over geven, weet daar nog te weinig van.
    • Ik ben geen voorstander. Volgens mij wegen de kosten van aanleg van Padel banen niet op tegen de geringe animo.
    • Ja, Padel is een sport die een ieder kan beoefenen. Een simpelere vorm van tennis. Ik juich dat zeker toe. 
    • Dit hadden ze jaren eerder moeten doen! Trekt jonge leden
    • Onderzoeken kan geen kwaad, zorgt misschien voor extra leden
    • Ik heb even op internet gezocht en het zag er leuk uit.
    • Ik ben hier geen voorstander van. Ik denk dat het op de lange termijn te weinig oplevert. Het is misschien even interessant, omdat het nieuw is.
    • Doe onderzoek of mensen hier ook gebruik van gaan maken. Heel concreet en wat betekent dit dan voor het lidmaatschap van de tennis.
    • Los van de mogelijkheden die wel of niet door de vereniging gevonden zouden kunnen worden, 
    • Men zou als proef Padel op baan 10 kunnen neerleggen.

Tot zover de “uitkomsten” van het onderzoek.  Het bestuur zal de aankomende tijd nagaan welke adviezen/suggesties de mogelijkheid bieden om al op te nemen in het Jaarplan 2019. Jullie worden hier later over geïnformeerd, maar in ieder geval op de Algemene Leden vergadering (ALV) van donderdag  7 februari 2019 om 20.00 uur in ons clubhuis ’t Paviljoentje.  Verder is afgesproken dat bestuursleden een aantal “kleine” suggesties die gedaan zijn, in hun eigen commissie zullen bespreken.        

Schagen,  december 2018

Het bestuur
 

« Terug

» Nieuws archief